Fixadores e porcas borboleta

     
AN-681
Ansatz zum
Ausschmieden,
klein
AN-682.1 
Ringansatz zum
Ausschmieden,
kleiner Ring
AN-682.2
Ringansatz zum
Ausschmieden,
normaler Ring
AN-682.3
Ringansatz zum
Ausschmieden,
großer Ring
 
         
Adaptor for forging,
small pattern
Adaptor for forging,
small ring
Adaptor for forging,
normal ring
Adaptor for forging,
large ring
 
         
         
       
AN-682.4
Ringansatz zum
Ausschmieden,
kleine Sperre
AN-682.5
Ringansatz zum
Ausschmieden,
große Sperre
AN-683NR
Ansatz für Sensi-
bilitätsinstrument
nach Wartenberg,
nicht rostend
AN-685
ovaler Ansatz nach
Overholt
AN-683MS
Ansatz für Sensi-
bilitätsinstrument
nach Wartenberg,
Messing
         
Adaptor for forging,
small Ratchet
Adaptor for forging,
large Ratchet
WARTENBERG,
Adaptor for Sensibility-
Instrument, stainless
steel
OVERHOLT, Adaptor,
oval
WARTENBERG,
Adaptor for Sensibility-
Instrument, brass
         
         
       
AN-687.1
rostfreier Bolzen für
Hornhefte, klein
AN-687.2
rostfreier Bolzen für
Hornhefte, groß
Werkstoff 1.4021
AN-687.3
rostfreier Bolzen für
Hornhefte, groß
Werkstoff 1.4305
AN-688.1
Flügelmutter, klein
AN-688.2
Flügelmutter, groß
         
Bolt for Handles,
small, stainless steel
Bolt for Horn Handles,
large, 1.4021 stainless
Bolt for Horn Handles,
large, 1.4305 nature-
hard stainless
Wing-Nut, small Wing-Nut, large